Хамтын ажиллагаа

Mongolian
  • Олон улсын атомын энергийн агентлаг
  • Цөмийн туршилтыг бүрэн хориглох гэрээний байгууллага
  • Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага
  • НҮБ-ын Үйлдвэр хөгжлийн байгууллага
  • Мaнсууруулах бодис, гэмт хэргийн асуудал эрхэлсэн НҮБ-ын алба
  • НҮБ-ын Олон улсын худалдааны эрх зүйн комисс
  • Монгол Улсын цөмийн зэвсэггүй статус
  • Монгол Улсын нэгдэж орсон олон талт гэрээ, конвенц